Ausstellung Västeras (S) 28.04.2018


Schimos Desolation Row

Katalognr: 1
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Dan Ericsson (S)
Anwartschaft: CK, 2. BHKL, CERT-R

Bärenhjelms BR Zebulon Macahan

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Dan Ericsson (S)
Anwartschaft: CK, 1. BHKL, CERT, BOB

Calloe Pretty Bears Dr. Brown

Katalognr: 3
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Dan Ericsson (S)
Anwartschaft: CK, 3. BHKL

Zeltas Chess Driving My Car

Katalognr: 4
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Dan Ericsson (S)

Zeltas Chess Earth Song

Katalognr: 5
Bewertung: SG2
Klasse: Jugend
Richter: Dan Ericsson (S)

Chiqui Bears Iindira

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Dan Ericsson (S)
Anwartschaft: CK, 1. BTKL, CERT, BOS

Qliz Uma

Katalognr: 7
Bewertung: V1
Klasse: Veteranen
Richter: Dan Ericsson (S)
Anwartschaft: CK, 2. BTKL