Ausstellung Zwolle CACIB (NL) 05.10.2014


Apachees A Legend of Marley

Katalognr: 1
Bewertung: vv1
Klasse: Baby
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: Best Baby

Anassu Hearts of Kings And Queens

Katalognr: 2
Bewertung: V1
Klasse: Zwischen
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: CAC, CACIB

Queenslands The Name of The Game

Katalognr: 3
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: CAC-R, CACIB-R

Belle Isles Newfs Far Away Eyes

Katalognr: 4
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Adit Kane van de Drentse Beren

Katalognr: 5
Bewertung: SG3
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Twillin Gate Imagine

Katalognr: 6
Bewertung: V1
Klasse: Champion
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Zadok van de Knijpsbrug

Katalognr: 7
Bewertung: V2
Klasse: Champion
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Vercordias Movie Star

Katalognr: 8
Bewertung: V1
Klasse: Jugend
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Dream-Bay Guanita Uut Oons Berehuus

Katalognr: 9
Bewertung: SG2
Klasse: Jugend
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Black Bears Avenues Viola

Katalognr: 10
Bewertung: SG3
Klasse: Jugend
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Haylay van het Stolzhof

Katalognr: 11
Bewertung: V1
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: CAC, CACIB, BOB

Phinity van de Turfhoeve

Katalognr: 12
Bewertung: V2
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)
Anwartschaft: CAC-R, CACIB-R

Avalons Angel Dark Temptation

Katalognr: 13
Bewertung: V3
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Black Bears Avenues Shakira

Katalognr: 14
Bewertung: SG4
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)

Amira van de Knijpsbrug

Katalognr: 15
Bewertung: sehr gut
Klasse: Offene
Richter: Paula Heikkinen-Lehkonen (SF)